ذاریات 47

«و آسمان را توانمندانه برافراشتیم و ما توانمندیم» (ذاریات: 47)

یادداشت‌ها:‌

ـ قرآن. ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی (1386). تهران: انتشارات دوستان.