ص 29

  «کتابی است مبارک که آن را بر تو فروفرستاده‌ایم، تا در آیات آن اندیشه کنند و خردمندان از آن پند گیرند.» (ص: 29)

 

یادداشت‌ها:‌

ـ قرآن. ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی (1386). تهران: انتشارات دوستان.