«پس بندگان مرا بشارت ده؛ همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایت‌شان کرده ]است[ و آنها خردمندان‌اند»

(زمر: 17‌ ـ 18)

یادداشت‌ها:‌

ـ قرآن. ترجمه ناصر مکارم شیرازی (1386). قم: انتشارات علی بن ابی‌طالب.